Opšta Pravila i Uslovi

1. Opšte odredbe

Ovim uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za članstvo, način registracije članova, prava i obaveze članova, način vršenja kupovine, način obračuna naknade, pravila privatnosti, zaštita autorskog i srodnih prava, i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje internet platforme NeniPeni.com.

NeniPeni.com je platforma za Online trgovinu u Evropi, na prostoru Balkana i ostalih balkanskih zemalja, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije, Kosova i Bugarske ali i zemljama u okruženju.

NeniPeni.com platforma u vlasništvu Aliekspres LLC, sa registrovanom delatnošću u oblasti international eCommerce  trade u  Delaware, USA, posredstvom interneta i koji posluje kao pružalac usluge u Online prodaji proizvoda sa globalnog sajta Aliekspresa, na prostoru Balkanskih zemalja, Srbije, Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova, Makedonije i Bugarske u skladu sa međunarodnim propisima koji uređuju elektronsku trgovinu (u daljem tekstu: nenipeni.com) i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između NeniPeni.com i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem NeniPeni.com platforme.

Uslovi korišćenja nenipeni.com (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) se primenjuju na celokupni sadržaj objavljen na NeniPeni.com kao i na sve prateće usluge. Uslovi korišćenja uređuju opšta pravila za korišćenja NeniPeni.com, kao i posebna pravila korišćenja. Svako korišćenje NeniPeni.com u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža NeniPeni.com i kršenjem Uslova korišćenja.

Platforma NeniPeni.com je namenjena realizaciji kupovine putem interneta i promociji elektronske trgovine.

Registracijom za pristup NeniPeni.com za kupovinu, pristupom na NeniPeni.com radi realizovanja kupovine  kao i pristup u informativne svrhe, korisnik izjavljuje da je obavešten o sadržini Uslova korišćenja, te da ujedno prihvata njegove odredbe, a obavezan je da prilikom korišćenja NeniPeni.com u bilo koje svrhe poštuje važeće propise.

Korisnicima Servisa smatraju se:

 • Članovi, odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja NeniPeni.com, a u svrhe kupovine robe i koja nakon registracije prijavom pristupaju na NeniPeni.com  a na način propisan ovim Uslovima korišćenja, Uputstvom za korišćenje NeniPeni.com  i drugim dokumentima koji uređuju način njihovog funkcionisanja;
 • Posetioci, odnosno lica koja pristupaju NeniPeni.com bez registracije/prijave, radi korišćenja nenipeni.com u informativne svrhe, na koja se Uslovi korišćenja primenjuju shodno, odnosno samo tamo gde ima mesta njihovoj primeni.

Kontakt sa nama možete ostvariti putem isključivo putem Email poruka na email info@nenipeni.com ili preko Live Chat forme na samoj platformi nenipeni.com

2. Ograničenje odgovornosti NeniPeni.com

NeniPeni.com pruža usluge u vezi sa realizacijom elektronske trgovine i predstavlja pružaoca usluge online posrednika u prodaji koji obavlja poslove u vezi sa elektronskom trgovinom, selektirajući, najbolje ocenjene, najprodavanije i najeftinije proizvode stranih, sa najšešćim oblikom slanja – Besplatna isporuka, Prodavaca sa globalnog sajta Aliekspresa, uvozeći ih posebnim programskim algoritmom, koji uvozi sadržaj, opis, podatke, cenu proizvoda i komentare kupaca sa ocenom, na jeziku koji je postavljen od strane Prodavca.

NeniPeni.com za svoju uslugu posredovanja u kupovini u ime i za račun kupca prilikom kupovine proizvoda obračunava naknadu i prihvata rizik prilikom kupovine, obezbeđujući siguran postupak kupovine i povraćaja novca refundacije.

Korišćenje svih platforme nenipeni.com je na isključivu odgovornost korisnika. NeniPeni.com preko svoje platforme može postavljati predmete radi prodaje koristeći se svim dozovljenim opcijama uz poštovanje ovih Uslova korišćenja.

NeniPeni.com ne garantuje neprekidnost korišćenja platforme, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo kojeg pojedinačnog Servisa, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe nenipeni.com.

NeniPeni.com nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, a koje mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, probleme sa hosting serverima ili kontrolnim panelom pružaoca usluge, u drugoj zemlji, budući da je to odgovornost operatora elektronskih komunikacija (operatori internet usluge) u skladu sa propisima koji uređuju oblast elektronskih komunikacija.

NeniPeni.com ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koje korisnici unose prilikom registracije na NeniPeni.com a sami Korisnici se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašavaju da su dužni da prilikom registracije unesu tačne podatke, te da NeniPeni.com nije ni na koji način odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja je unosom netačnih podataka nastupila za drugog korisnika ili bilo koje treće lice.

NeniPeni.com kao pružalac usluge, nije odgovoran za bilo koji sadržaj koji objavljuju ili dele Prodavci (uključujući,  fotografije, opise predmeta, komentare i druge korisnički generisane sadržaje, reklame isporučene elektronskim putem ili putem pošte kao sastavni deo paketa).

NeniPeni.com ne odgovara za štetu ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih nedostataka, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr. i ne podleže odgovornosti opreme koja podleže zakonima strane države u kojoj se platforma nalazi.

NeniPeni.com platforma sa svojim delovima, (hosting serveri, email serveri i baze), svojom opremom i elektronskim podacima nalazi se u silikonskoj dolini, San Diego, California. Deo platforme se nalazi i u Evropi, na serverima Serverius inc. Nederlands, cPanel – Kontrolni panel za administraciju i Korisnička podrška se nalazi Rusiji i Srbiji.

Platformi se pristupa daljinski putem Interneta radi administracije iste. Za kupce u Evropi, na Balkanu, Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Makedoniji i Bugarskoj, dostupna je 7/24/365 dana Korisnička podrška na Engleskom, Srpskom, Hrvatskom, Bosanskom, Crnogorskom, Makedonskom i Bugarskom jeziku.

Treća strana, kao pružalac usluge hostinga, čuvanja baze podataka kao i podrške u funkcionisanju sistema podleže Međunarodnom zakonu o trgovini i zakonima prve Savezne države Delaware i zakonima USA.

Korisnik se prihvatanjem ovih Uslova korišćenja saglašava da NeniPeni.com ne može biti odgovoran za ponašanje Korisnika ili Prodavaca kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim propisima.

NeniPeni.com može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, a zbog redovnog održavanja sistema ili u slučaju njegovog unapređenja. O privremenoj ili ograničenoj dostupnosti NeniPeni.com će blagovremeno obavestiti korisnike, putem objave na svojoj internet stranici, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.

NeniPeni.com zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa platforme nenipeni.com, promene imena, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja korisniku i prodavcu, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta NeniPeni.com bezbednosti podataka i redovnog servisiranja, o čemu će redovno putem newslettera obaveštavati svoje registrovane korisnike.

3. Ugovorni odnos

Registracijom za korišćenje NeniPeni.com radi kupovine proizvoda iz Kine, Hong Konga, Singapura i Malezije, jednokratnim pristupom NeniPeni.com radi realizovanja kupovine, kao i pristupom NeniPeni.com u informativne svrhe, Korisnici pristaju na ove Uslove korišćenja i na taj način sa pružaocem usluge zaključuju ugovor po pristupu platformi nenipeni.com, pristajanjem na kupovinu proizvoda.

4. Zaštita prava

NeniPeni.com će u svakoj pojedinačnoj prilici pružiti punu podršku zaštiti prava ličnosti, privatnosti, svojinskih prava i prava intelektualne svojine svim nosiocima tih prava, ili onim licima čije je pravo povređeno, tako što će, bez odlaganja:

 • na obrazložen zahtev, potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom, ukloniti sadržaj tako da ne bude javno dostupan;
 • nadležnom organu na zahtev dostaviti podatke o članu čiji unos krši neko od navedenih ili drugih prava, a sve u skladu sa politikom arhiviranja nenipeni.com

 

5. Obrada i zaštita podataka o ličnosti

Pravilnik o privatnosti je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. Prihvatanjem Uslova korišćenja, korisnik se saglašava da je obavešten i da prihvata pravila u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti propisana ovim Pravilnikom.

6. Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

NeniPeni.com ima isključiva autorska prava na platformi i pratećim uslugama, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi servisa. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti nenipeni.com, smatraće se povredom autorskog prava, te će nenipeni.com u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

NeniPeni.com platforma sadrži i elemente na kojima isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine imaju druga lica, kao što su sadržaji korisnika usluga, poslovnih partnera, oglašivača i besplatni sadržaji. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na kojem su nosioci tih prava, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na NeniPeni.com.

Postavljanjem unosa na NeniPeni.com, član je saglasan da isti postane vidljiv svakom korisniku NeniPeni.com (Komentari proizvoda, Ocene, iskustva i  sl.) Dalje prenošenje sadržaja ili dela sadržaja sa bilo kog dela nenipeni.com je dozvoljeno samo uz obaveznu izričitu prethodnu saglasnost NeniPeni.com, uz napomenu da je sadržaj preuzet sa NeniPeni.com.

NeniPeni.com ima isključivu odgovornost za sadržaj na kojem ima autorska prava. Svaka strana samostalno snosi odgovornost za sadržaj koji je njeno autorsko delo.

7. Članstvo

 • Fizička lica

Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na NeniPeni.com, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, Pravilnikom o privatnosti, Uputstvom za korišćenje nenipeni.com i drugim dokumentima koji uređuju način funkcionisanja. Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja.

Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice može postati član NeniPeni.com platforme.

 • Pravna lica

Pravno lice postaje član nakon što izvrši sve dole navedene radnje registracije. Radnje registracije pravnog lica čine: prijavljivanje na NeniPeni.com, prihvatanje ovih Uslova korišćenja i davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti i elektronskom potpisu. Na taj način pravno lice daje saglasnost da se prikupe podaci o e-mail adresi i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrađuju u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Svako uredno registrovano pravno lice može postati član na NeniPeni.com. Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju odredbe ugovora zaključenog između nenipeni.com  i pravnog lica i nad njime se primenjuju važeći propisi.

NeniPeni.com ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu nenipeni.com ili da ograniči njihovo korišćenje ili korišćenje drugih usluga NeniPeni.com bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.

Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa Kontakt formulara sa svog naloga, a da pre toga završi sve započete saradnje u vezi sa kupovinom ili dr.

nenipeni.com zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja.

Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonskim propisima, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela. Član kome je otkazano članstvo od strane nenipeni.com nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom.

Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava. Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana NeniPeni.com će postupiti u skladu sa zakonom.

8. Obaveze članova

Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje NeniPeni.com, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

Sadržaj koji članovi objave na NeniPeni.com može sadržati URL link ili internet adresu koja vodi isključivo ka stranama u okviru nenipeni.com Wikipedia.org i YouTube. nenipeni.com zadržava pravo da ukloni sve eksterne ili interne adrese i sadržaje za koje nađe da ne odgovaraju svrsi nenipeni.com

Korisnicima NeniPeni.com se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je postavio nenipeni.com  kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad. Navedena zabrana se ne odnosi na blokiranja, filtriranja, sakrivanja koje sistemski dozvoljava nenipeni.com

Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranice NeniPeni.com kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja nenipeni.com Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, NeniPeni.com, tako i drugim korisnicima njegovih portala.

NeniPeni.com nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba nenipeni.com. NeniPeni.com ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na nenipeni.com u skladu sa Uslovima korišćenja.

Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Lista nedozvoljenih ponašanja.

Sastavni deo ovih uslova korišćenja je Uputstvo za korišćenje NeniPeni.com i obaveza članova je da se istih pridržavaju.

9. Pravila tržišta na NeniPeni.com

 •  Objavljen sadržaj, ponude i kategorije proizvoda

NeniPeni.com zadržava pravo da izbriše ponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa NeniPeni.com internet stranica u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja. Povodom navedenog brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne mogu ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema NeniPeni.com zbog navedenog brisanja.

NeniPeni.com takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponuđenu kategoriju, ili proizvode te da premesti postojeću kategoriju, podkategoriju ili proizvod iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

 

 • Informacija o predmetu

Prodavac koji obezbeđuje informacije o ponuđenom predmetu na jeziku na koji nudi proizvod na globalnom tržištu . Sva prava i obaveze podležu pod globalnim uslovima zaštite kupaca, koji su strogo definisani i uređeni.

NeniPeni.com ne odgovara za sadržaj prodavanih proizvoda i za preuzimanje odgovornosti prilikom kupovine, isporuke, refundacije novca, i korisničkim informacijama na jeziku kupca, obračunava naknadu.

Prodavac je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji predmeta na tržištu, te će na osnovu njegovih ocena, rejtinga i konkurentne cene naći svoje mesto na nenipeni.com platformi. Član je saglasan da NeniPeni.com kod postavljanja ponude dopuni podatke o predmetu na osnovu pitanja, komentara i predloga Kupaca prema Prodavcu. Član je takođe saglasan da svi podaci o predmetu koje unese (komentari, ocene, sugestije) u NeniPeni.com  bazi podataka, postanu deo nenipeni.com baze podataka o predmetima iz tih kategorija tako da budu dostupni svim članovima.

10. Način Isporuke

Opštim pravilima i uslovima je obuhvaćen i način Isporuke kupljenih proizvoda.

NeniPeni.com ne snosi ogovornost za način slanja i vrste slanja proizvoda. Najčešće se za prozvode male vrednosti opcija slanja FREE SHIPPING – ili Besplatno slanje. NeniPeni.com ne snosi odgovornost ako pošiljka uopšte nema broj za praćenje – Tracking number.  NeniPeni.com ne snosi odgovornost ako pošiljka male vrednosti bude poslata bez odgovarajućeg broja za praćenje. Preko naših servisa unosom Tracking number ID – možete u svakom trenutku videti gde se Vaša pošiljka nalazi.

Kupac prihvata Standarno vreme slanja za pošiljke male vrednosti, i u Potpunosti se slaže sa rokom za isporuku koji je Standarni za NeniPeni.com i iznosi 20 do 40 dana, najkasnije 60 dana od prijema u zemlju destinaciju.

Kupac prihvata Opciju FREE SHIPPING ili Besplatna isporuka koja će se promeniti ako izaberete Više komada jednog istog proizvoda. Kupac prihvata izaberanu opciju Brže vreme Dostave preko Internacionalnih kurirskih službi DHL. UPS, FEDEX, itd. i snosi odgovornost za narudžbinu i iznos po cenovniku dostave inostranih kurirskih službi.

NeniPeni.com ne snosi odgovornost za krajnju cenu proizvoda isporučenu krajnjem korisniku ili trećem licu u čije ime ili račun je poslata na adresu koja se navodi kao Drugačija adresa za slanje, od adresa plaćanja. nenipeni.com ne snosi odgovornost za iznos cene isporučenog proizvoda koji je pre toga bio predmet Carinjenja na osnovu važećih propisa ostalih zemalja Evrope ili Balkana gde se proizvod isporučuje.

NeniPeni.com ne snosi odgovornost  ukoliko Vaša pošiljka ne stigne u predviđenom roku isporuke. Isporuka predmeta podleže Uslovima Zaštite kupaca na NeniPeni.com platformi.

Kupac se obavezuje da plati dodatne troškove, ukoliko ih bude bilo usled povećanja troškova inicijalne narudžbine, ako roba ili predmet koji je kupio naručen u većoj količini i podleže carinskim propisima.

11. Sadržina ugovora i osnovne obaveze

Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: cena, podaci o prodavcu i kupcu (isti su sistemski poslati), opis koje je naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici nenipeni.com, koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac kliknuo na dugme “Završi kupovinu” i opcije kupovine preko sistema PAYPAL), atribute proizvoda (boja, veličina, materijal) i količinu za koje se opredelio kupac, nakon čega je kliknuo na dugme “Naruči”, odnosno, onako kako su objavljeni na nenipeni.com, te mu je potvrđena Narudžbina.

Prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu. Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.

Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena.

Kupoprodajna cena obuhvata sve pripadujuće fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih ne plaća dodatno.

12. Izvršavanje ugovora

Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje nenipeni.com, kao i svojih obaveza u vezi sa korišćenjem NeniPeni.com. Svi rokovi i obaveze u vezi sa komunikacijom, izvršenjem ugovora, žalbama i ocenjivanjem, navedeni su u Uputstvu za korišćenje NeniPeni.com

Ugovorna obaveza prodavca prema kupcu kao i kupca prema prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u skladu sa rokovima definisanim u Uputstvu za korišćenje nenipeni.com. U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstava za korišćenje, van platforme, na bilo koji način, kontaktom, email porukom ili četom, NeniPeni.com  neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova i prodavaca.

Nedostaci na predmetu

Svaki član ima sva zagarantovana prava u vezi sa nedostacima na predmetu i ta prava može ostvarivati u predviđenim postupcima propisani Uslovima korišćenja. NeniPeni.com će u ima kupca na platformi nenipeni.com dobrovoljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja nedostataka na predmetu ako mu se nezadovoljni član obrati Sporom u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje i načinu Otvaranja Spora, Primedbe ili Žalbe na NeniPeni.com.

Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i važećim Pravilima nenipeni.com  kupac će, u roku koji je određen uspostaviti kontakt sa NeniPeni.com te je dužan da preko forme otvoriti Spor za primedbu, žalbu ili refundaciju tropkova od strane Prodavca. nenipeni.com se obavezuje da izvrši posredovanje između Kupca na svojoj platformi i Prodavca čiji se proizvod nalazi na platformi nenipeni.com.

NeniPeni.com će u duhu dobrih odnosa, se potruditi da svaki spor reši na međusobno zadovoljstvo obeju strana. nenipeni.com neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja. NeniPeni.com  zadržava pravo da suspenduje prodavca, skine njegov sadržaj (proizvode, opise, komentare i sl.) ili ograniči aktivnosti prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa krajnjim kupcem i nenipeni.com  kao posrednikom  na način predviđen u ovim Uslovima.

13. Način plaćanja

Kupac se obavezuje da plati proizvoda koji kupuje preko platforme. Kupac plaćanje vrši bez odlaska u banku ili popunjavanjem uplatnica. Plaćanje kupljenih proizvoda se ostvaruje preko najpouzdanijeg, najbezbednijeg i najpopularnijeg sistema za online plaćanje PayPal.

NeniPeni.com platforma ima registrovani Biznis nalog kod kompanije PayPal koja trenutno ima preko 200 mil. korisnika i integrisan je u preko 350k platformi za trgovinu na Internetu i kod Stripe, najboljeg kartičnog procesora plaćanja direktno kreditnim karticama na strani proizvoda.

NeniPeni.com omogućava izbor i način plaćanja:

 1. Plaćanje preko PayPal. Bićete redirektovani  na stranicu stranicu PayPala, gde ako ste već registrovani korisnik, logovanjem na Vaš PayPal nalog, vršite plaćanje iz Kontrolnog panela. Ukoliko niste registrovani korisnik, moraćete da se registrujete kako bi platili sredstvima sa PayPal korisničkog naloga. Vaš PayPal nalog je povezan sa Vašom kreditnom karticom.

Kupac je saglasan da:

NeniPeni.com nipošto i u nijednom slučaju nema pristup Računu kupca u banci, ličnom PayPal nalogu i njegovim podacima. NeniPeni.com ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima unetim preko procesora plaćanja, već dobija samo fakturu sa potvrdom plaćanja i iznosom, koji može koristiti u skladu sa uslovima propisanim ovim pravilnikom i u svrhu kupovine robe od prodavca. Podaci o platnoj kartici korisnika ili drugi poverljivi podaci koje korisnik ostavlja prilikom plaćanja platnom karticom, nisu dostupni NeniPeni.com već samo banci koja je izdala karticu. Za sigurnost podataka garantuju SSL protokoli i pristup preko kriptovanog HTPPS protokola.

Novčana sredstva uplaćena od strane kupca na račun NeniPeni.comodvijaju se preko zaštićene veze i preko najsigurnijih Payment Gateway PayPal.

Ukoliko je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava korisniku koji je prethodno izvršio plaćanje nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korišćena za plaćanje, na PayPal na zahtev NeniPeni.com obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice, ili preko Zahteva za refundaciju preko Sistema PayPal preko Email payment request. (Paypal.me linka).

NeniPeni.com služi kao posrednik za kupovinu proizvoda sa globalnog sajta Aliekspresa, obavljenu na propisan način preko platforme NeniPeni.com i kao takav pruža korisničke informacije na jeziku kupca, prihvata Osnovne i napredne Garancije za kupovinu, Isporuku i Refundaciju prilikom prodaje i za tu uslugu obračunava određenu naknadu.

Korišćenjem NeniPeni.com  sistema član / kupac  prihvata sva pravila i garantuje da su dati podaci potrebni za obavljanje transakcije verodostojni, potpuni i tačni.

Kupac ovlašćuje NeniPeni.com  da novčana sredstva uplaćena na ime cene predmeta na platformi NeniPeni.com prenese na račun prodavca najkasnije u roku od 3 radna dana od dana uplate.

Kupac je saglasan da Iznos cene proizvoda može biti uvećan na ime naknade za korišćenje platforme NeniPeni.com, a koja nije iskazana kao dodatni trošak i ne dodaje se na cenu koja se već nalazi u kao cena proizvoda u opisu proizvoda i za koju je isti kupljen. Kupac je saglasan da Iznos cene proizvoda može biti umanjen prilikom korišćenja posebnih prodajnih Akcija ili posedovanjem odgovarajućih Kupona kojim se za iznos predmeta kupuje na platformi NeniPeni.com.

Prodavac ovlašćuje NeniPeni.com da novčana sredstva uplaćena na ime kupljenog predmeta na platformi nenipeni.com vrati kupcu u slučaju da nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze koje podležu Uslovima korićenja i Zaštite kupovine.

14. Povraćaj i Garancije refundacije novca

Povraćaj i Refundacija je garancija koju dobavljaju Prodavci za svaki proizvod koji prodaju na NeniPeni.com . Kada primite proizvod koji je kupljen i plaćen na našoj platformi, a da nije opisan tačno ili je lošeg kvaliteta, možete se obratiti Prodavcu, preko nas, kako biste rešili problem, a u skladu sa Osnovnim Garancijama i pravilima Zaštite Kupaca. U tom slučaju ćete moći zatražiti puni povraćaj novca ili zadržati kupljeni predmet ili prihvatiti delimičan povraćaj novca (Partial Refund) u dogovoru sa Prodavcem i NeniPeni.com.

Okvir u kome se primenjuje Osnovna i Napredna Garancija

Svi proizvodi na NeniPeni.com uživaju Osnovne Garancije, Garancije Refundacije i Garancije Isporuke na vreme pri kupovini na NeniPeni.com.

Svaki proizvod kupljen na sajtu je zaštićen. Ako predmeti koje primate nisu kao što je opisani imate pravo na Spor, Primedbu ili Žalbu. Sledeće situacije nisu uključene:

 1. Stavka za koju tvrdite da nije onakva kako je opisana, ali prodavac može dokazati da jeste.
 2. Stavke su kao što su opisane, ali ih vi više ne želite (osim ako prodavac nudi drugačije oblike povraćaja u ovom slučaju).

Garantovani period za Povraćaj i Refundaciju

Možete podneti zahtev za refundiranje do 15 dana nakon što je prošao rok za isporuku na osnovu Uslova korišćenja na NeniPeni.com To možete uraditi otvaranjem spora na kontaktiranjem NeniPeni.com sa Brojem narudžbine i detaljima o narudžbini. Kupac je saglasan da može  otvoriti samo jedan spor po porudžbini. NeniPeni.com će razmatrati samo blagovremene i dozvoljene žalbe.

NeniPeni.com je ovlašćen da od kupca / prodavca traži sve informacije i dokumenta koji su potrebni za rešavanje Spora, Primedbe ili Žalbe. NeniPeni.com će u slučaju da postupak Spora ne bude uspešno okončan u roku predviđenom Uslovima korišćenja primljena novčana sredstva na ime kupljenog predmeta na platformi NeniPeni.com vratiti, odnosno uplatiti na račun kupca, ali samo u slučaju ako kupac, koji je uredno primio predmet, dostavi dokaz osporenom predmetu, na isti način i na isti račun platne kartice sa koga je plaćanje kupljenog predmeta izvršeno.

U slučaju da želite da Vratite proizvod NAZAD prodavcu snosite sve troškove Isporuke neželjenog proizvoda prema Prodavcu u POTPUNOSTI.

15. Odgovornost i garancije NeniPeni.com

NeniPeni.com je posebna platforma za prodaju proizvoda sa sajta NeniPeni.com .

NeniPeni.com ne odgovara za sadržaj paketa koji prodavac dostavlja kupcu.

NeniPeni.com nije garancija da će kupcu biti dostavljen predmet koji je kupio, ali obezbeđuje prava kupca preko sitema Zaštite kupca.

NeniPeni.com je posrednik prodavca i kupca, u kupovini proizvoda na platformi NeniPeni.com.

NeniPeni.com ne odgovora za greške u procesu kupovine i kao ni za bilo koju preduzetu radnju u postupku Spora a koja se kosi sa Uslovima za korišćenje platforme.

NeniPeni.com ne odgovara za postupak kupovine i upotrebe sistema plaćanja ako nisu u skladu sa zakonom i uslovima propisanim ovim pravilnikom.

NeniPeni.com ne odgovara za garancija kupca na tačnost podataka sa platnih kartica i unetih podataka prilikom kupovine proizvoda.

NeniPeni.com se obavezuje da iste nedozvoljene radnje prijavi nadležnim organima odn. Stranoj agenciji za plaćanja u sitemu kartičnog poslovanja VISA, Maesto, Master Card, American Express, PayPal.

NeniPeni.com daje garancije da na NeniPeni.com kupujete proizvode za iznos koji je u opisu kao vrednost proizvoda.

NeniPeni.com daje garancije da je Za Vas  napravio odabir proizvoda koji su Ocenjeni najvišim ocenama, od Najpouzdanijih i najboljih Prodavaca sa globalnog tržišta.

NeniPeni.com daje garancije da Svi proizvodi uživaju zaštitu pri kupovini na nenipeni.com

16. Odgovornost korisnika

Korisnik NeniPeni.com prihvata korišćenje ovog sistema na sopstvenu odgovornost.

NeniPeni.com ima ekskluzivno i diskreciono pravo da uskrati korisnicima pristup i mogućnost korišćenja platforme NeniPeni.com. Rizik propasti ili oštećenja predmeta pri transportu snosi organizacija koja vrši transport predmeta, odnosno za pošiljke male vrednosti ili odgovarajuće inostrane Kurirske službe ukoliko je ovaj plaćeni vid brže dostave tačno naveden prilikom biranja ove mogućnosti na strani “Završi kupovinu”

Kupac prihvata odgovornost da platforma NeniPeni.com ima uvid u kretanje i isporuku predmeta na osnovu Broja za praćenje – Tracking number ID, te je svaka obmana ili iznošenje netačnih navoda o neisporuci strogo zabranjena u skladu sa Uslovima koriščenja platforme, izuzetno u slučajevima kupovine predmeta male vrednosti gde nema dostavljenog broja za praćenje.

17. NeniPeni.com platforma

NeniPeni.com je Platforma koja se nalazi na internet adresi https://www.nenipeni.com i zvanična je internet lokacija NeniPeni Marketa, za Online prodaju proizvoda na prostoru Evrope, Balkana i ostalih zemalja u okruženju.

NeniPeni.com platforma je namenjena uspostavljanju tržišta između lica koja učestvuju u kupovini i prodaji predmeta na globalnom nivou, najčešće onih predmeta kojih nema u prodaji i ne mogu se naći u prodavnicama u balkanskim zemljama, poštujući međunarodne načine trgovine, uživajući kako zaštitu Kupca tako i obavezu prema stranom prodavcu, ali i Garancije u plaćanju i Isporuci u skladu sa Uslovima propisanim ovim Pravilnikom.

Međusobni odnosi prodavca koji je vlasnik predmeta i kupca predmeta se odvijaju mimo propisanih Uslova korišćenja i Pravila i ne uživaju Garancije koje daje NeniPeni.com.

NeniPeni.com nije odgovoran za ispunjenje ili neispunjenje takvog dogovora, niti za bilo kakvu štetu koja bi po tom osnovu za prodavce ili za kupca mogla da nastane. NeniPeni.com nije dužan da rešava bilo kakva sporna pitanja koja se odnose na realizaciju dogovora prodavca i kupca, niti da posreduje u bilo kakvom sporu između prodavca i kupca ako je ostvaren van platforme NeniPeni.com pa tako i direktnih narudžbina na globalnom tržištu, a koji su su regulisani Uputstvom za korišćenje NeniPeni.com a koji čine sastavni deo ovih uslova korišćenja.

NeniPeni.com platforma sadrži na svakoj strani proizvoda

 • naziv i opis proizvoda;
 • cenu sa pripadajućim porezom na dodatu vrednost;
 • način i mogući iznos troškova dostave
 • najmanje jednu fotografiju proizvoda;
 • naznaku da li je proizvod na stanju i u kojoj količini
 • dugme za ubacivanja na Listu želja
 • naznaku da proizvoda nema na stanju.
 • druge podatke o proizvodu.
 • ocene i komentare kupaca prikazanog proizvoda

Cena svakog proizvoda je jasno istaknuta u bilo da je reč o punoj ceni ili ceni sa sniženjem. Prodavac zadržava pravo promene cene, kao i pravo da pojedini proizvod doda ili povuče iz ponude, bez prethodnog obaveštavanja kupca, i u svakom trenutku. Kupac je dužan da redovno proverava cenu i dostupnost određenog proizvoda.

Ukoliko NeniPeni.com nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga, da obezbedi porudžbinu, obavestiće kupca da je porudžbina otkazana i u tom slučaju neće doći do zaključenja ugovora tj. ako je bilo uplata novac će biti momentalno refundiran u skladu sa Uslovima koriščenja platforme NeniPeni.com.

18. Sistem ocenjivanja

Sistemom ocenjivanja članovi na nenipeni.com ocenjuju kupljeni predmet, u skladu sa Uslovima korišćenja i Uputstvom za korišćenje NeniPeni.com

19. Kršenje uslova korišćenja

NeniPeni.com zadržava pravo da ukloni proizvod, kao i pojedinačne sadržaje unutar opisa proizvoda, čak i ako se u tom trenutku ne nalaze na listi nedozvoljenih ponašanja, bez posebnog obrazloženja. Kršenje pravila NeniPeni.com Platforme se sankcioniše po važećim zakonskim propisima, u skladu sa Uslovima korišćenja.

20. Prelazne odredbe

NeniPeni.com ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji, a registrovanim korisnicima će poslati obaveštenje putem e-mail adrese o izmenama Uslova korišćenja. Ako registrovani korisnici ne izjave da se ne saglašavaju sa izmenama i ako nastave da koriste NeniPeni.com, smatraće se da su pročitali i saglasili se sa izmenama. Ako korisnik izjavi da nije saglasan sa izmenama  u roku od 5 dana od dana prvog logovanja na NeniPeni.com, NeniPeni.com će zatvoriti njegov korisnički nalog, nakon čega mu prestaje članstvo.

Na sve sporove do kojih može doći između NeniPeni.com i člana u vezi sa korišćenjem nenipeni.com kao i članova međusobno, obavezujemo se da spor pokušamo da rešimo mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspemo, na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjivaće se važeći međunarodni propisi o trgovini.

Slobodna je volja svakog člana da kupuje na sajtu nenipeni.com ili preskoči ovu platformu i nastavi kupovinu na drugoj internet lokaciji.

Dopune i izmene: 04.05.2018. god.